Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 26

Informacje w języku ukraińskim

O szkole

Dbamy przede wszystkim o wysoką jakość szkolenia zawodowego, kształtowanie postawy poszukującej, otwartej na nowe wyzwania.

Absolwenci naszej szkoły są ludźmi spełnionymi w życiu prywatnym i zawodowym, posiadają umiejętność samodzielnego uczenia się, wolę dalszego ciągłego kształcenia i dlatego świadomie podejmują zadania w życiu społecznym zjednoczonej Europy XXI wieku.

Historia szkoły

1951 r.
23 czerwca powołanie uchwałą Prezydium Rządu Zasadniczej Szkoły Samochodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, z siedzibą w Rudzie Pabianickiej
1964 r.
1989 r.
1993 r.
1998 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2006 r.
2006 r.
2008 r.
2008 r.
2017 r.
2021 r.

Model

ABSOLWENTA

Jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej na terenie całej Europy

Jest dobrze wykwalifikowanym, cenionym fachowcem w zawodzie, który wykonuje.

Umie współpracować w zespole, jest otwarty na zmiany, mobilny, potrafi porozumieć się w języku obcym.

Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł.

Potrafi samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, rozwija zainteresowania, talenty i pasje.

Dba o rozwój intelektualno-emocjonalny, wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie.

Umie zachować własną indywidualność, jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, docenia wagę więzi międzyludzkich.

Kształcenie zawodowe ma charakter dualny. Podstawą kształcenia zawodowego są zajęcia przedmiotowe i modułowe oraz zajęcia praktyczne. Nadzór nad ich przebiegiem sprawuje kierownik szkolenia praktycznego. Zajęcia zawodowe odbywają się na najnowocześniejszym sprzęcie dydaktycznym w laboratoriach szkolnych oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi odbywają zajęcia praktyczne niemal we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów na terenie Miasta Łodzi i okolic. Praktyka w zakładzie pracy i staże zagraniczne w jakich uczestniczą nasi uczniowie skracają czas adaptacji absolwenta w miejscu pracy, eliminując konieczność doszkalania przed przystąpieniem do wykonywania samodzielnych, odpowiedzialnych zadań. Miejsce odbywania praktyk dla ambitnego, dobrze przygotowanego do zawodu ucznia, staje się po ukończeniu nauki jego miejscem pracy.

Kadra nauczycielska

Aktualna kadra nauczycielska Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi to:
- nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowego języka obcego,
- nauczyciele zawodu – specjaliści polskich serwisów samochodowych - z przygotowaniem pedagogicznym,
- wykładowcy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.
Nauczyciele zawodu konfrontują własną wiedzę i umiejętności z doświadczeniem w ośrodkach kształcenia zawodowego i zakładach pracy także poza granicami kraju.

Wyposażenie techniczno-dydaktyczne

Uczniowie i pracownicy szkoły mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji w budynku szkoły przy ulicy Przybyszewskiego 73/75 oraz na terenie firm współpracujących. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.
Doposażanie pracowni i tworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych odbywa się poprzez udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach POKL, RPO) oraz dzięki współpracy z partnerami szkolącymi uczniów.
Celem w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej jest osiągnięcie standardów europejskich, tak by absolwent naszej szkoły w toku kształcenia zawodowego zdobył doświadczenie porównywalne, bądź większe, niż jego rówieśnicy z innych krajów europejskich. Dlatego też współpracujemy z firmami, które mają swoje przedstawicielstwa na terenie całej Europy. Poznanie struktury kształcenia zawodowego w innych krajach jest możliwe dzięki uczestnictwu w projektach międzynarodowych finansowanych m. in. ze środków Unii Europejskiej.

Program ERASMUS+

Myśląc o przyszłości uczniów, musimy przygotować ich do wejścia nie tylko na Polski,  ale i europejski rynek pracy, tak by wszyscy absolwenci byli gotowi do podejmowania pracy na terenie całej Europy, a także aby rynek europejski otworzył się na absolwentów polskich szkół zawodowych, doceniając ich fachowość i kompetencje zawodowe. Doświadczenia zdobywane właśnie poprzez udział w międzynarodowych projektach (ERASMUS PLUS) wpisują się w szeroki program działań wychowawczych i zajęć psychologicznych.

Integracja w środowisku międzynarodowym odbywa się poprzez udział w projektach międzynarodowych takich jak ERASMUS +.

Powołany w szkole Zespół ds. projektów europejskich odpowiedzialny jest za kontakty zagraniczne i przygotowywanie wniosków do programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: