Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Zasady rekrutacji 2021/2022

Adres skrzynki

rekrutacja@zssim.elodz.edu.pl

§1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum, branżowej szkoły I stopnia,
kliknij
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Szkoły ponadpodstawowe

01

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, rozpoczynając od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17maja 2021 r.,
do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

02

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje – od 25 czerwca 2021r.
do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

03

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do dnia 14 lipca 2021 r.

04

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021r..

05

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi od 17 maja 2021r. do dnia 26 lipca 2021r.

06

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

07

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

08

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 2 sierpnia 2021 r.

09

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 3 sierpnia 2021 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do dnia 5 sierpnia 2021 r.

11

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 
TECHNIKUM nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  5 – letnie

 • technik pojazdów samochodowych -brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik mechatronik - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik transportu drogowego - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)

                        oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  3 - letnia

 • kierowca mechanik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechanik motocyklowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • blacharz samochodowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechatronik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki,wiedzy o społeczeństwie)
                                     oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, a także laureaci olimpiad dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: