Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 4

Informacje w języku ukraińskim
Zasady rekrutacji 2022/2023

Adres skrzynki

rekrutacja@zssim.elodz.edu.pl

§1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum, branżowej szkoły I stopnia,
skopiuj link
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2022/02/zarzadzenie-kuratora-nr-6-z-2022-roku.pdf


Szkoły ponadpodstawowe

01

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) od dnia 20 kwietnia 2022 r., do dnia 17 maja 2022 r. do godz. 12:00

02

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 20 kwietnia 2022r. do dnia 20 lipca 2022 r.

03

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – do dnia 31 maja 2022 r.

04
Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 lipca 2022 r. do dnia
11 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
05

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od dnia 8 lipca 2022r. do dnia 12 lipca 2022r. do godz.15.00.

06

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 15 lipca 2022r.

07

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca 2022 r. do godz.12.00

08

Od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia 22 lipca 2022r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata/opiekun prawny informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

09

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu
25 lipca 2022 r. do godz.12.00.

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 13.00.

11

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 26 lipca 2022 r.

12

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W przypadku wolnych miejsc - rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu
TERMINY
od 25 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 25 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 4 sierpnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12.00do 10 sierpnia 2022 r. godz.12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata/opiekun prawny informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

11 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

12 sierpnia 2022 r.
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

13

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał)
• 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
• karta zdrowia
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie(skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski)

Terminy podane w oparciu o zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Całość rozporządzenia pod linkiem http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2022/02/zarzadzenie-kuratora-nr-6-z-2022-roku.pdf
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: