Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 22

Informacje w języku ukraińskim
Zasady rekrutacji 2024/2025

Adres skrzynki

rekrutacja@zssim.elodz.edu.pl

Adres strony logowania do systemu rekrutacji

https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/

§1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum, branżowej szkoły I stopnia,
skopiuj link
Link do strony kuratorium


Szkoły ponadpodstawowe

01

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) od dnia 22 kwietnia 2024 r., do dnia 21 maja 2024 r. do godz. 12:00

02

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – do dnia 29 maja 2024 r.

03
Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2024 r. do dnia 8 lipca 2024 r.
04

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od dnia 3 lipca 2024r. do dnia 9 lipca 2024r. do godz.15.00.

05

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 11 lipca 2024r.

06

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 15 lipca 2024 r. do godz.12.00

07

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie od dnia 22 kwietnia 2024r. do 16 lipca 2024 r.

08

Od dnia 15 lipca 2024 r. godz.12.00 do dnia 18 lipca 2024r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.)

09

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu
19 lipca 2024 r. od godz.12.00.

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 13.00.

11

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 22 lipca 2024r.

12

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W przypadku wolnych miejsc - rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu
TERMINY
od 23 lipca 2024 r. godz. 12.00 do 26 lipca 2024 r. do godz. 12.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 29 lipca 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów

do 30 lipca 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

od 31 lipca 2024r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 22 lipca 2024r.do 31 lipca 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w wybranym zawodzie oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)..

od 31 lipca 2024r. godz.12.00do 2 sierpnia 2024 r. godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty(a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

5 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 sierpnia 2024 r. do godz. 13.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

6 sierpnia 2024 r.
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

13

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał)
• 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
• karta zdrowia
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie(skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski)

Terminy podane w oparciu o zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Całość rozporządzenia pod linkiem Link do strony
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: