Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Informacje w języku ukraińskim
o Data publikacji strony internetowej: 1.10.2017 r.
o Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
• Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
o zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada

• Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
o możliwość powiększenia i zmniejszania liter
o czcionka dla dyslektyków
o dostosowanie kontrastu
o dostosowanie szarości
o czytnik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r.
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator strony adres poczty elektronicznej kontakt@zssim.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 6811383 w 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej..
• Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.O nas – informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych znajduje w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 73/75,
kod pocztowy 93-126, telefon: 42 683 1383, e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi. działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Szkoła realizuje także zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Przedmiot działania szkoły
Przedmiotem działania Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Szczegółowe cele i zadania określają: Statut Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

Organy szkoły

Organami szkoły są:
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców

Pracownicy szkoły

Nauczyciele
Pedagog szkolny
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
Szkołą kieruje dyrektor.

Organizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

W skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych wchodzą:

Technikum nr22 im. gen. Stanisława Maczka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 22 im. gen. Stanisława Maczka

Szkoła kształci w Technikum nr 22 w zawodach:
technik pojazdów samochodowych
technik mechatronik

Szkoła kształci w Branżowej Szkole I stopnia nr 22 w zawodach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowy
Lakiernik samochodowy
Mechanik motocyklowy
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechatronik
Nauka w Technikum nr 22 trwa pięć lat.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia nr 22 trwa trzy lata.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zawodowe.

Uczeń może uzyskać dyplom zawodowy.

Po ukończeniu technikum uczeń może zdawać egzamin maturalny.

Załatwianie spraw

Sekretariat uczniowski przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30.

Sekretariat uczniowski udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub mailowo.

Szkoła nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.


© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: