Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 5

Zasady rekrutacji

Adres skrzynki

rekrutacja@zssim.elodz.edu.pl

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

Szkoły ponadpodstawowe

01

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, rozpoczynając od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. godz. 15:00

02

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00.

03

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje – od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

04

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do dnia 4 sierpnia 2020 r.

05

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. .

06

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
od 15 czerwca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r.

07

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdemod 13 sierpnia 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

09

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 19 sierpnia 2020 r.

10

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 20 sierpnia 2020 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do dnia 22 sierpnia 2020 r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 
TECHNIKUM nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  5 – letnie

 • technik pojazdów samochodowych -brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik mechatronik - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)

                        oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  3 - letnia

 • kierowca mechanik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechanik motocyklowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • blacharz samochodowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechatronik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki,wiedzy o społeczeństwie)
                                     oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, a także laureaci olimpiad dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: