Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 1

Informacje w języku ukraińskim

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja

(PO WER 2014-2020) to następca zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).
Jednym z beneficjentów nowego programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje trzy projekty:
1. Mobilność kadry edukacji szkolnej.
2. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego (Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Szacuje się, że dzięki projektowi ok. 5 tys. osób zostanie objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej; ok. 4,5 tys. osób zdobędzie nowe kompetencje zawodowe, a 4 tys. uczniów i absolwentów będzie miało większe szanse na znalezienie zatrudnienia)
3. Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
Projekty realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.


W naszej szkole realizujemy projekt w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.”
Projekt „STAŻE EUROPEJSKIE DROGĄ DO SUKCESU”, napisany przez Katarzynę Nowakowską, Edytę Pietrzyk, Krystynę Cichocką i Ewę Szewczyk przeszedł pozytywnie procedurę selekcji, ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016 i otrzymał dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Głównym celem projektu „Staże europejskie drogą do sukcesu” realizowanego przez naszą szkołę jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy. 80 uczniów w 4 turach odbędzie dwutygodniowe staże zawodowe w Portugalii zorganizowane we współpracy z partnerem zagranicznym „Mobility Friends” w portugalskich warsztatach samochodowych. Projekt będzie realizowany od 01.09.2016 d0 20.05.2018r

Planowane terminy staży:

27.03.2017 – 07.04.2017

26.06.2017 – 07.07.2017

02.10.2017 – 13.10.2017

09.04.2018 – 20.04.2018

Staże umożliwią zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim oraz poznanie europejskiego środowiska pracodawców. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, a także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów, którzy rozwiną również kompetencje personalne i społeczne, wzmocnią poczucie pewności siebie i motywację do podejmowania wysiłku.
Głównym celem projektu „Staże europejskie drogą do sukcesu” realizowanego przez naszą szkołę jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy. 80 uczniów w 4 turach odbędzie dwutygodniowe staże zawodowe w Portugalii zorganizowane we współpracy z partnerem zagranicznym „Mobility Friends” w portugalskich warsztatach samochodowych. Projekt będzie realizowany od 01.09.2016 d0 20.05.2018r
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie przygotowania merytorycznego przed wyjazdem na staż. Zorganizowane zostaną:

– zajęcia dotyczące kultury Portugalii. Poprowadzi je pracownik Uniwersytetu Łódzkiego - Instytutu Geografii Miast i Turyzmu - doświadczony pilot wycieczek.

– zajęcia z języka obcego zawodowego (angielski) – w ramach szkolnych zajęć pozalekcyjnych, w kontekście wykonywania podstawowych poleceń i stawiania pytań o sposób wykonania zadania,

– nauka podstaw języka portugalskiego z naciskiem na słownictwo sektorowe

– nauka podstaw języka portugalskiego - e-learning przy użyciu komunikatora skype (Mentorzy z Mobility Friends)

– zostanie zakupiona odzież robocza dla uczestników stażu.
Pobyt w Portugalii obejmować będzie zajęcia w zakładach, specjalizujących się w naprawie samochodów i motocykli, w tym blacharstwie i elektromechanice i mechatronice (Braga, Barcelos i okolice) – 8 godzin dziennie. Równolegle odbywać się będą zajęcia językowe i kulturoznawcze pod opieką mentora z Mobility Friends. Zaplanowano także wycieczki krajoznawcze w dni wolne od pracy: zwiedzanie Lizbony, Fatimy, Porto, Barcelos, Viana do Castelo i Ponte de Lima. Czas wolny wypełnią zajęcia rekreacyjne na terenie Barcelos - sport, integracja ze środowiskiem lokalnym i innymi grupami z Europy.
Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie każdorazowo przed planowanym wyjazdem. (Pierwsza tura w styczniu 2017). Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zgłosić chęć przystąpienia do projektu, a następnie wziąć udział w zebraniu informacyjnym dla uczniów, podczas którego zostaną przedstawione szczegółowe kryteria rekrutacji oraz regulamin udziału w projekcie.
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: