Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 29

Aktualności

Ważne informacje dla maturzystów

WYTYCZNE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO EGZAMINU MATRULNEGO MAJ 2021

1.         Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2.         Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 3.

3.         Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.         Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek czy urządzeń telekomunikacyjnych. W szkole nie ma możliwości przechowania tych rzeczy.

5.         Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.         Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.

7.         Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, winny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

8.         Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

9.        NA TEREN SZKOŁY MOGĄ WEJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBY Z ZAKRYTYMI USTAMI I NOSEM.

10.     Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b)   korzysta z materiałów wspólnych (słowniki),

c)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.     Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

12.    Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji osoba przystępująca do egzaminu, zobowiązana jest zgłosić  dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu zaistniałą sytuację.

13.     W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

14.     W czasie trwania egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego egzemplarza słownikanależy koniecznie użyć płynu dezynfekującego dostępnego w sali egzaminacyjnej.

15.    Oczekując na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, jak również po zakończeniu egzaminu należyunikać tworzenia się grup, zachowywać bezpieczną odległość i przestrzegać rygorów sanitarnych.

16.     Swoją obecność na egzaminie zdający potwierdza podpisem na liście wyłącznie własnym długopisem.

17.     Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający, nawet jeśli zakończyli pracę, muszą pozostać na sali do zakończenia egzaminu.

18.     Zdający winni zgłosić się na egzamin zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

·        Klasa 4 tsa -   wejście główne,  godz. 8.00

·        Klasa 4 tsm – wejście od strony sali gimnastycznej, godz. 8.00

·        Absolwenci – wejście główne godz. 8.15

 

W przypadku egzaminów rozpoczynających się o godz. 14.00 maturzyści winni zgłosić się na egzamin najpóźniej o godz. 13.30.

 

19.     Przystępując do egzaminu, każdy zdający obowiązkowo winien mieć przy sobie: dokument tożsamości ze zdjęciem, świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy skierowanych przez OKE w Łodzi),  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem, przybory pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE przedmiot przybory i materiały pomocnicze.

20.    Ogłoszenie wyników 5 lipca.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: